Tuesday, April 26, 2011

மலேசிய இஸ்லாமிய இலக்கிய விழா

மலேசிய இஸ்லாமிய இலக்கிய விழா
இலங்கைக் கூட்டமும் பின்னணி அரசியலும்  - அங்கம் - 5

இலக்கியத்தின் ஆன்மாவும் அற்ப ஆசைகளுக்கு அதை ஈடு வைத்தலும்

இலக்கியத்தால் சிறப்புற முடியாதவர்களின் அடிமைத்தனமும் அற்பத்தனமும்

இன்னும் பல தகவல்களுடன்.....

விரைவில் எதிர்பாருங்கள்!
இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

No comments: